FAQs Complain Problems

व्यवसाय नभएको सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • कारण सहितको निवेदन पत्र
  • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
  • स्थानीय तहको नाममा व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्र
  • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
  • सर्जमिन मुचुल्का आवश्यक परेम सो समेत गराउने