FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपद पोर्टल संचालन तथा व्यवस्थापन कार्य विधि २०७९
७९-८० 01/04/2024 - 15:44 PDF icon नरैनापुर गाँउपालिकाको विपद पोर्टल संचालन तथा व्यवस्थापन कार्य विधि २०७९.pdf
स्थानीय विपद पूर्व तयारी कार्य योजना २०८०
८०/८१ 01/04/2024 - 13:05 PDF icon स्थानीय विपद पूर्व तयारी कार्य योजना २०८०.pdf
नरैनापुर बाढी पूर्व तयारी पूर्वकार्ययोजना २०८०
७९-८० 01/04/2024 - 13:03 PDF icon बाढी पूर्व तयारी पूर्वकार्ययोजना २०८०.pdf
नरैनापुर गाउँपालिकाको मानवीय सहायतार्थ कार्यविधि २०८०
८०/८१ 01/04/2024 - 13:00 PDF icon नरैनापुर गाउँपालिकाको मानवीय सहायतार्थ कार्यविधि २०८०.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष सन्चालन कार्यविधी २०७९
७९-८० 01/04/2024 - 12:59 PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष सन्चालन कार्यविधी २०७९.pdf
नरैनापुर गाँउपालिका शितलहर पूर्वकार्य योजना २०७९
७९-८० 01/04/2024 - 12:56 PDF icon नरैनापुर गाँउपालिका शितलहर पूर्वकार्य योजना २०७९.pdf
आपतकालिनकार्य संचालन केन्द्र कार्यसंचालन-विधि २०७९
७९-८० 01/04/2024 - 12:54 PDF icon आपतकालिन-कार्य-संचालन-केन्द्र-कार्यसंचालन-विधि २०७९-narainapur.pdf
कोभिड - १९ तथा अन्य विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७७-०७८
७७/७८ 01/07/2021 - 14:43 PDF icon कोभिड - १९ तथा अन्य विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७७-०७८.pdf
सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७
७७/७८ 12/28/2020 - 12:47 PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७.pdf
नरैनापुर गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७
७७/७८ 12/28/2020 - 12:47 PDF icon नरैनापुर गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७.pdf
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७
७७/७८ 12/28/2020 - 12:46 PDF icon सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७.pdf
विनियोजन ऐन, २०७७
७७/७८ 09/29/2020 - 11:12 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७७
आर्थिक ऐन, २०७६
७६/७७ 08/22/2019 - 12:59 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७६
विनियोजन ऐन, २०७६
७६/७७ 08/22/2019 - 12:59 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७६
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
७५/७६ 06/27/2019 - 11:33 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
एफ. ऐम रेडियो सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
७५/७६ 06/27/2019 - 11:31 PDF icon एफ. ऐम रेडियो सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५
७५/७६ 06/27/2019 - 11:29 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
७५/७६ 06/27/2019 - 11:28 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५
७५/७६ 06/27/2019 - 11:26 PDF icon गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
स्थानीय सेवा ऐन, २०७५
७५/७६ 06/27/2019 - 11:23 PDF icon स्थानीय सेवा ऐन, २०७५.pdf
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५
७५/७६ 06/27/2019 - 11:21 PDF icon स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५.pdf
स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५
७५/७६ 06/27/2019 - 11:18 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५.pdf
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
७५/७६ 02/08/2019 - 12:58 PDF icon गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf
पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन, २०७५
७५/७६ 02/08/2019 - 12:52 PDF icon पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७५
७५/७६ 02/08/2019 - 12:44 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७५ .pdf
सम्पत्ती कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५
७५/७६ 02/08/2019 - 12:34 PDF icon सम्पत्ती कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५
७५/७६ 02/08/2019 - 12:29 PDF icon गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७५
७५/७६ 02/08/2019 - 12:24 PDF icon अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७५.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७५
७५/७६ 02/08/2019 - 12:20 PDF icon कार्यसम्पदान नियमावली, २०७५.pdf
कृषि व्यवसाय प्रर्वद्धन ऐन, २०७५
७५/७६ 02/08/2019 - 12:05 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रर्वद्धन ऐन, २०७५.pdf
उपभोक्त्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४
७५/७६ 02/06/2019 - 12:09 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बेनको ऐन, २०७४
७५/७६ 02/06/2019 - 11:59 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७४.pdf
आर्थिक सहायता (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७४
७५/७६ 02/06/2019 - 11:47 PDF icon आर्थिक सहायता (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७४.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४
७४/७५ 12/07/2018 - 18:35 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४.pdf
सहकारी ऐन, २०७५
७५/७६ 12/05/2018 - 12:39 PDF icon सहकारी ऐन, २०७५.pdf
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
७५/७६ 12/05/2018 - 12:26 PDF icon व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
आर्थिक ऐन, २०७५
७५/७६ 08/24/2018 - 13:20 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७५.pdf
विनियोजन ऐन, २०७५
७५/७६ 08/24/2018 - 13:18 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७५.pdf
शिक्षा ऐन, २०७४
७४/७५ 08/24/2018 - 13:13 PDF icon शिक्षा ऐन, २०७४.pdf
शिक्षा नियमावली, २०७४
७४/७५ 08/24/2018 - 13:12 PDF icon शिक्षा नियमावली, २०७४.pdf
राजपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
७४/७५ 08/24/2018 - 13:08 PDF icon राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४
७४/७५ 08/24/2018 - 13:07 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४.pdf
न्यायिक समिति ऐन, २०७४
७४/७५ 08/24/2018 - 13:04 PDF icon न्यायिक समिति ऐन, २०७४.pdf