FAQs Complain Problems

व्यवसाय संचालन नभएको सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु २००/-
आवश्यक कागजातहरु: 
  • व्यवसाय संचालन नभएको कारण सहितको निवेदन पत्र
  • नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
  • स्थानीय तहको नाममा व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्र
  • आफ्नै घर भएमा चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
  • स्थलगत प्रतिवेदन
  • घर बहाल सम्झौता पत्रका प्रतिलिपी
  • सर्जमिन मुचुल्का आवश्यक परेमा सो समेत गराउने