FAQs Complain Problems

पदपूर्ति

पदपूर्ति सम्बन्धी सूचनाहरु

स्वास्थ्य सेवा तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना

रोजगार सहायकको लिखित तथा प्रयोगात्मक नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना!!!!!!

रोजगार सहायकको प्रारंभिक योग्यताक्रमको नामावली प्रकाशन तथा परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।।।।।

स्वास्थ्य सेवा तर्फ छोटो सूची एवम अन्तर्वाता सम्बन्धी सूचना

Pages