FAQs Complain Problems

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- अन्य
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १७०/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र
 • अनुसूची नं ७ फारम दुई प्रति
 • नागरिकता परित्याग फारम तिन प्रति
 • शपथपत्र दुई प्रति
 • हुलाक रसिद १ प्रति
 • पतिको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
 • विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी, निवेदिकाको फोटो ५ प्रति 
सेवा प्रकारः- अन्य
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १२०/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र र आमा बुवाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
 • निवेदकको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपी
 • पति र आमा बुवाको नागरिकता प्रमाणित प्रतिलिपी (विवाहित महिलाको हकमा)
 • विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी (विवाहित महिलाको हकमा)
 • दुवै कान देखिने पासपोर्ट साइजको फोटो ३ प्रति, अनुसूची नं १ फारम दुई प्रति 
सेवा प्रकारः- अन्य
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र र नविदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
 • नागरिकता प्रमाणपत्र वा जन्म दर्ताको प्रतिलिपी
 • अपाङ्गता भएको व्यक्तिको ३ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो र नागरिकता प्रमाणपत्र वा जन्म दर्ताको प्रतिलिपी 
सेवा प्रकारः- अन्य
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
 • विपन्नता पुष्टि गर्ने कागजात
 • आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रहरी सर्जमिनका मुचुल्काको प्रतिवेदन माँग गर्न सक्ने
सेवा प्रकारः- अन्य
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १००/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
सेवा प्रकारः- घर जग्गा सम्बन्धि
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- घडेरीको रु ५००/-, घेती योग्य रु २५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
 • जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी
 • जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमाणित नक्कल नापी नक्सा
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
 • निवेदक स्वयं वा निजले अन्य व्यक्तिलाई तोकेको हकमा निज निवेदकले दिएको अधिकृत वासिस नामाको प्रमाणित प्रतिलिपी
सेवा प्रकारः- घर जग्गा सम्बन्धि
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- हुलाकी रोड नजिक जग्गाको हकमा १० कट्ठा रु ३५०/-, सोभन्दा बढी रु ४०/- प्रति कट्ठा, कैची बाटोको छेउमा भएको जग्गाको हकमा रु २००/- (१० कट्ठा सम्म) सोभन्दा बढी भएमा रु १०/- प्रतिकट्ठा, खेती योग्य जग्गाको हकमा १० कट्ठा सम्मको रु १५०/- सोभन्दा बढी रु १०/- थप
आवश्यक कागजातहरुः-
 • घर जग्गा भए नभएको निवेदन
 • जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी
 • निवेदकको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी
 • जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमाणित नक्कल नापी नक्सा
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
 • लिने दिने दुवैको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी सहित उपस्थित हुनु पर्ने वा निजहरुले अधिकृत वारिसको प्रमाणित प्रतिलिपी
 • स्थलगत निरिक्षणको प्रतिवेदन
सेवा प्रकारः- घर जग्गा सम्बन्धि
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु ५००/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • घर कायम सिफारिस पाउँ भन्ने सम्बन्धित निवेदन
 • नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
 • सम्बन्धित जग्गाको लालपुर्जा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
 • स्थलगत प्रतिवेदन
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत तिरेको रसिदको प्रतिलिपी
सेवा प्रकारः- घर जग्गा सम्बन्धि
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु ५००/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • मोही लगत कट्टा हुनुपर्ने पूर्ण विवरण खुलेको निवेदन
 • निवेदकको नागरिकता प्रतिलिपी
 • जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी
 • जग्गाको प्रमाणित नापी नक्सा
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद 
सेवा प्रकारः- घर जग्गा सम्बन्धि
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु ५०/- (१० कट्ठा सम्म), रु १०/- प्रति कट्ठा (१० कट्ठा भन्दा बढी)
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन 
 • निवेदकको नागरिकताको प्रतिलिपी
 • मृतक र निवेदकहरुको बिचको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी 
 • जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी 
 • चालु आ.व. को मालपोत तिरेको रसिद
 • मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी सर्जमिन मुचुल्का बुझ्नु पर्ने भएमा सर्जमिन साक्षी बस्नेको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी 

Pages