FAQs Complain Problems

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि: शुल्क / म्याद नाघेमा रु १००/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सूचकको नागरिकताको प्रतिलिपी 
 • मृतकको नागरिकता प्रतिलिपी 
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि: शुल्क / म्याद नाघेमा रु १००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

सरी आएको भए

 • सराईको प्रमाणपत्र
 • सूचकको नागरिकताको प्रतिलिपी
 • जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपी 

सरी गएको भए  

 • घरमुलीको नागरिकताको प्रतिलिपी
 • सरी जाने पारिवारिक सदस्यहरुको नागरिकता भए नागरिकताको प्रतिलिपी नभए जन्म दर्ताको प्रतिलिपी
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि: शुल्क / म्याद नाघेमा रु १००/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • पति पत्नीको नागरिकता
 • सम्मानित अदालतको फसैलाको प्रमाणित प्रतिलिपी 
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि: शुल्क / म्याद नाघेमा रु १००/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • पति पत्नीको नागरिकता
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि: शुल्क / म्याद नाघेमा रु १००/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • बाबु आमाको नागरिकता
 • अस्पतालबाट प्राप्त जन्म दर्ता प्रमाणपत्र

Pages